Privacy- en cookieverklaring

Het Centrum voor Jeugd en Gezin verwerkt persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld nodig om zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen en salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon: de betrokkene. En alles wat we met deze persoonsgegevens doen, wordt gezien als een verwerking. Hierbij kun je denken aan: gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken. Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over gezondheid zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens van jou en je kind(eren). In deze privacyverklaring leggen we uit:

 • met welk doel en op welke rechtsgrond we persoonsgegevens verwerken;
 • wiens en welke persoonsgegevens we verwerken;
 • hoe lang we de persoonsgegevens bewaren;
 • in welke gevallen we persoonsgegevens aan anderen verstrekken of laten inzien;
 • hoe we de persoonsgegevens beveiligen;
 • hoe we omgaan met datalekken;
 • welke cookies wij gebruiken;
 • wat je rechten zijn;
 • hoe je contact met ons op kunt nemen;
 • hoe je een klacht in kunt dienen.

Doel en rechtsgrond

We verwerken persoonsgegevens om goede zorg en diensten aan kinderen en hun ouders te leveren, om de rol van (potentieel) werkgever goed te kunnen vervullen, om met vrijwilligers te kunnen werken, om de gebruikservaring van onze website te verbeteren en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de voorkeuren van bezoekers of in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. We verwerken alleen gegevens voor zover dat in de betreffende situatie noodzakelijk is.In de meeste gevallen zullen we persoonsgegevens verwerken op basis van wettelijke plicht of arbeidsovereenkomst. In andere gevallen kunnen we persoonsgegevens verwerken als we toestemming hebben of als we een gerechtvaardigd belang hebben.Voor gezondheidsgegevens geldt daarnaast dat wij deze:

 • het Centrum voor Jeugd en Gezin alleen verwerken als dat noodzakelijk is voor een goede zorg aan jou en je kind(eren); en
 • als werkgever als dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten met aanspraken die afhankelijk zijn van jouw gezondheidstoestand of als dat noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Intrekken van toestemming

Indien we jouw persoonsgegevens en die van je kind(eren) verwerken op basis van jouw toestemming, dan heb je het recht om deze toestemming weer in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan invloed hebben op de zorg of dienst die we leveren. We zullen je dan informeren over de mogelijke gevolgen.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken doorgaans persoonsgegevens van kinderen en hun ouder(s), vrijwilligers, sollicitanten en bezoekers van onze website:

Kinderen en hun ouder(s)

Van kinderen en hun ouder(s) verwerken wij gegevens zoals: naam, adres, woonplaats; andere contactgegevens, zoals telefoonnummer of e-mailadres; identificatiegegevens[1]; verleende hulp, begeleiding of behandeling; verwijzing; betrokken instanties; samenstelling en bezigheden huishouden; gezondheidsgegevens; financiële en administratieve gegevens; overige gegevens voor zover noodzakelijk. Gegevens worden alleen met toestemming van de betrokkenen verwerkt.

Vrijwilligers

Van vrijwilligers worden verwerkt: NAW-gegevens; geboortedatum; contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres; bankrekeningnummer en andere gegevens voor het vergoeden van kosten (bijvoorbeeld reiskostendeclaraties); activiteiten die een vrijwilliger doet of zou willen/kunnen doen.

Sollicitanten

De persoonsgegevens die we van sollicitanten verwerken zijn doorgaans: NAW-gegevens; geboortedatum; contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres; opleidingsgegevens; arbeidsgeschiedenis, zoals vroegere werkgevers, referenties etc.); burgerlijke staat; de talen die men spreekt; de titulatuur.

Bezoekers website

Wanneer je onze website bezoekt, houden we jouw bezoekgegevens bij. Meer informatie daarover vindt u onder het kopje ‘Cookies’. Als je op onze website een contactformulier invult, vragen we naar jouw NAW-gegevens en contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Bewaren van persoonsgegevens

De hoofdregel is dat wij persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Daar zijn uitzonderingen op. Als er bijvoorbeeld sprake is van een wettelijke bewaartermijn, dan moeten wij ons aan die wettelijke bewaartermijn houden. Ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een rechtszaak loopt of bij een arbeidsconflict, kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Kinderen en hun ouder(s)

Voor jouw medische gegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van 15 jaar na het beëindigen van de zorg. Persoonsgegevens die nodig zijn voor de administratie moeten wij tot 7 jaar na het opstellen van het betreffende document (bijvoorbeeld een declaratie) bewaren. Gegevens die nodig zijn voor het doen van controles door zorgverzekeraars worden tot 5 jaar na de betaling van een nota bewaard, tenzij met zorgverzekeraars een kortere termijn is afgesproken.

Sollicitanten

Als je als sollicitant de functie niet gekregen hebt, dan worden jouw gegevens tot uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Je kunt toestemming geven om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld ten behoeve van andere vacatures. We houden dan een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure aan.

Vrijwilligers

Jouw gegevens worden tot uiterlijk 2 jaar nadat je niet langer meer als vrijwilliger bij ons werkzaam bent, bewaard.

Bezoekers website

Bezoekersgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Persoonsgegevens die je in een contactformulier hebt ingevuld, worden tot maximaal een half jaar na het invullen bewaard.

Verstrekken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen aan anderen verstrekt of ter inzage gegeven als dat overeenkomt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen en als deze verstrekking of inzage noodzakelijk is. In ons Privacybeleid kunt u daar meer informatie over vinden. Voor gezondheidsgegevens geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht. We zullen de gezondheidsgegevens van jouw en je kind(eren) niet aan anderen verstrekken of laten inzien, tenzij je daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. [3] We zijn bijvoorbeeld verplicht om voor het afhandelen van rekeningen van verleende zorg bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar. Onder ‘anderen’ worden niet begrepen: personen die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn, personen die optreden als vervanger van de hulpverlener en wettelijk vertegenwoordigers.Als je toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed zorgverlenerschap en of de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden verkregen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van jou en je kind(eren) hebben ontvangen en houden ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Datalekken

Er is sprake van een datalek als de persoonsgegevens van jou en je kind(eren) op onrechtmatige wijze zijn vernietigd of verloren, gewijzigd, verstrekt of toegankelijk zijn gemaakt. Dat kan risico’s met zich meebrengen, zoals identiteitsdiefstal, financiële schade of verlies van vertrouwen. Als het waarschijnlijk is dat dit datalek voor jou en je kind(eren) een risico met zich meebrengt, zal dit zo spoedig mogelijk gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico voor jouw rechten en vrijheden oplevert, zullen we het datalek zo spoedig mogelijk aan je meedelen.

Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Met cookies kan je surfgedrag bijgehouden worden en kan je computer of mobiele apparaat herkend worden bij een volgend bezoek. Het is afhankelijk van de instellingen van je browser[4] wat we bij kunnen houden.Er zijn verschillende soorten cookies:

 • Cookies waarvoor we jouw geen toestemming hoeven te vragen omdat deze geen of weinig inbreuk op de privacy maken:
  • analytische cookies: deze cookies bieden ons inzicht in hoe onze website functioneert. We kunnen hier bijvoorbeeld bezoekersstatistieken mee bijhouden.
  • functionele cookies: met deze cookies kunnen we onze website beter laten functioneren.
 • Cookies die alleen geplaatst mogen worden met jouw toestemming:
  • tracking cookies: met deze cookies kunnen we individueel surfgedrag bijhouden en profielen opstellen;
  • cookies van derden (third party cookies): hiermee is het mogelijk dat andere partijen cookies op je computer plaatsen, bijvoorbeeld voor advertenties.

Je kunt de cookies via je browser (help-functie) blokkeren en verwijderen. Het blokkeren en verwijderen kan met zich meebrengen dat de website wat minder goed functioneert.

Rechten van jou en je kind(eren)

De AVG geeft jou en je kind(eren) een aantal rechten. Deze rechten zijn:

 • het recht om de persoonsgegevens die we van jou en je kind(eren) verwerken in te zien (recht van inzage);
 • het recht om de persoonsgegevens die wij van jou en je kind(eren) verwerken aan te passen (recht op rectificatie);
 • het recht om de persoonsgegevens van jou en je kind(eren) te laten wissen (recht op vergetelheid);
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken (recht op beperking van de verwerking);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar);
 • het recht om gegevens over te dragen, zodat je de gegevens van jou en je kind(eren) gemakkelijk aan een ander door kan geven (recht op dataportabiliteit).

Je mag altijd een verzoek indienen om een bepaald recht uit te oefenen. Doorgaans zullen we binnen een maand gehoor geven aan jouw verzoek. We kunnen niet in alle gevallen gehoor geven aan een verzoek. Dat is het geval bij ongegronde[5] of buitensporige[6] verzoeken. Je wordt dan binnen een maand geïnformeerd over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we twee maanden extra de tijd nemen voor onze reactie.Wil je een verzoek doen om één van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, dan kun je het volgende doen:

 • Ben je ouder: dan kun je je verzoek via je contactpersoon, email of contactformulier aan ons voorleggen;

Contact

Heb je een vraag over privacy of ben je het niet eens over de manier waarop we met de gegevens van jou en je kind(eren) en/ of rechten omgaan, dan kun je een brief sturen naar:

CJG’s Noord-Veluwe
p.a. Stationsplein 18-G
8071 CH Nunspeet

Functionaris gegevensbescherming

Binnen onze organisatie houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Je kunt via privacy@cjgnoordveluwe.nl contact met de FG opnemen.

Klacht

Mocht je een klacht willen indienen, dan zal deze volgens onze klachtenprocedure afgehandeld worden. Het klachtenreglement, waar deze procedure in is beschreven, vind je op deze website. Als we er niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie:

autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Je kunt er ook voor kiezen om een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter.

Op autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens staat uitgelegd wat je dan moet doen (zie het antwoord op de vraag ‘Hoe ga ik met een klacht over het gebruik van persoonsgegevens naar de rechter?’).

------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Geen kopie ID, maar wel type document, documentnummer, geldigheidsduur, BSN-nummer.

[2] Indien de medewerker een uitzendkracht, gedetacheerde of payroller is, mogen wij geen kopie van het ID maken en opslaan. We mogen wel vragen het ID te zien en het soort ID, het documentnummer en de geldigheidsdatum vastleggen.

[3] Bijvoorbeeld op grond van de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, Wet marktordening gezondheidszorg, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg, Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet, Wet op de lijkbezorging, Gezondheidswet.

[4] Een browser is een programma dat het mogelijk maakt om websites op internet te bezoeken.

[5] Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden om je rechten uit te kunnen oefenen (het recht op vergetelheid mag bijvoorbeeld ingeroepen worden als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verzameld. Als we voor het leveren van zorg aan jou je persoonsgegevens nodig hebben, kunnen we jouw persoonsgegevens niet wissen) of het verzoek ziet op iets waar je geen recht op hebt (bijvoorbeeld persoonsgegevens van een ander).

[6] Bij buitensporige verzoeken komt er teveel last op ons te liggen om aan de verzoeken te voldoen. Als je bijvoorbeeld wekelijks een verzoek bij ons indient, kan dat als buitensporig aangemerkt worden